Algemene Voorwaarden

 

 Inhoud

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

Artikel 2. Definities

Artikel 3. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel 4. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

Artikel 5. Prijzen, tarieven en honorarium

Diensten

Artikel 6. Diensten

Artikel 7. Levering en plaatsing

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

Artikel 9. Meerwerk

Artikel 10. Prototype

Overige bepalingen

Artikel 11. Betaling

Artikel 12. Wijziging en verhuizing

Artikel 13. Beëindiging

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Artikel 15. Klachten en garantie

Artikel 16. Intellectuele Eigendom

Artikel 17. Persoonsgegevens

Artikel 18. Geschillen

Artikel 1  Identiteit van de ondernemer

Niki Koutouras handelend onder de naam Stylicious, ARTvertisements en The City Plug-in, hierna te noemen “Opdrachtnemer”.
KvK nummer: 28115701
Barbara van Druten handelend onder de naam ARTvertisements, The City Plug-in en Illustrative Art & Design, hierna te noemen “Opdrachtnemer”. KvK nummer: 27355154
Vestigings- en bezoekadres: Nieuwe Energie, Unit 2, 3e Binnenvestgracht 23J, 2312 NR  Leiden.
Bereikbaarheid: op werkdagen tussen 9.00 en 17.00
Email: niki@ARTvertisements.com en/of info@ARTvertisements.com

Artikel 2  Definities

Algemene voorwaarden:de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch.

Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever op grond waarvan Opdrachtnemer Diensten en/of Producten ten behoeve van Opdrachtgever levert.

Opdrachtgever: natuurlijk of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst sluit of heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht op grond waarvan Diensten en/of Producten aan deze partij worden geleverd.

Consument: een natuurlijke persoon die Opdrachtgever is en Diensten en/of Producten koopt en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 3   Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering van Diensten en/of Producten door Opdrachtnemer aan of ten behoeve van Opdrachtgever.
 2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten en/of Producten waarbij Opdrachtnemer geheel of ten dele diensten van Derden heeft betrokken en deze, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever door levert, alsmede op Diensten en/of Producten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Opdrachtnemer door een Derde aan Opdrachtgever wordt geleverd.
 3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 4. Opdrachtnemer en Opdrachtgever wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop of verkoop) voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.
 5. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking en doelvan de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 6. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan wel zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.[3]
 8. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 9. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden, wegens een dringende reden, niet accepteert, kan hij, behoudens hetgeen geregeld in artikel 5, tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is, na bekendmaking van deze dringende reden. In dit geval vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van het reeds betaalde plaats.

Artikel 4   Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Offertes van Opdrachtnemer zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Offertes kunnen te allen tijde worden ingetrokken, echter na ontvangst van een aanvaarding slechts binnen48 uur .
 2. Het aanbod bevat waar mogelijk een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de Opdrachtnemer niet.
 3. Indien de opdracht van Opdrachtgever (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer niet gebonden aan de afwijkingen. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende opdracht tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 4. Opdrachtnemer verplicht zich bij samengestelde aanbiedingen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor Opdrachtgever te allen tijde, zonder opgaaf van reden, te verbieden verdere Diensten en/of Producten te bestellen.
 6. Aanvullingen en wijzingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst over te dragen aan Derden met schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst alleen overdragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, waarbij Opdrachtnemer aanvullende voorwaarden kan stellen.
 8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst per e-mail te ontbinden indien de overeengekomen Producten niet langer leverbaar zijn, dan wel niet langer leverbaar is voor de overeengekomen prijs.
 9. Indien Opdrachtgever uit meerdere (rechts)personen bestaat die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van deze verplichtingen.
 10. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens op basis van welke Opdrachtnemer zijn aanbieding volledig dan wel gedeeltelijk heeft gebaseerd. Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van Opdrachtnemer dient te voldoen, juist en volledig zijn. Alle gegevens welke in tekeningen, afbeeldingen, websites, offertes, reclamemateriaal, bladen, social media e.d. worden vermeld, binden de Opdrachtnemer niet, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeldt.
 11. Ter zake de door Opdrachtnemer verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Opdrachtnemer volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

Artikel 5   Prijzen, tarieven en honorarium

 1. Alle door Opdrachtnemer vermelde of genoemde prijzen en tarieven zijn ‘af magazijn’ en in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport-, aflevering-, administratie-, reis- en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Alle door Opdrachtnemer gegeven begrotingen en voorcalculaties zijn indicatief, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anders vermeldt. Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen.
 3. Een door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt beschikbaar budget zal nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste/maximum) prijs gelden voor de door Opdrachtnemer geleverde prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen partijen is overeengekomen, is Opdrachtnemer gehouden Opdrachtgever te informeren bij dreigende overschrijding van een door Opdrachtnemer gegeven voorcalculatie of begroting.
 4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan 1 maand na de aankondiging daarvan in. Indien partijen een vast honorarium of uurtarief overeenkomen, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit vaste honorarium of uurtarief. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet.
 5. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de prijswijziging, indien de stijging meer dan 10% bedraagt. Opzegging dient bij aangetekend schrijven plaats te vinden. Het recht tot beëindiging van de overeenkomst komt Opdrachtgever niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaaf.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd alle prijsstijgingen bij haar leveranciers door te berekenen aan Opdrachtgever.
 7. Alle prijzen op de website, offertes, e-mails en overige documenten van Opdrachtnemer zijn onder voorbehoud van type- en schrijffouten.
 8. Tenzij schriftelijk anders tussen partijen overeengekomen, zal het honorarium worden berekend door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het overeengekomen uurtarief.
 9. De verschuldigde kosten en honorarium zullen maandelijks in rekening worden gebracht, dan wel na afsluiting van een opdracht, fase of deelopdracht.
 10. Voor elke onafgebroken periode waarin Opdrachtnemer voor minder dan 3 uur werkzaamheden op een locatie anders dan bij Opdrachtnemer verricht, dan wel buiten werktijden, is Opdrachtnemer gerechtigd 3 uur in rekening te brengen. Van een onafgebroken periode is sprake indien de tijd waarin geen werkzaamheden worden verricht, tussen de ene periode en de volgende periode waarin wel werkzaamheden worden verricht, niet meer dan 1 uur bedraagt.
 11. Werkzaamheden verricht buiten werktijden worden aangemerkt als overwerk, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij overwerk wordt het dan geldende uurtarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk tijdens weekend- vakantie- en feestdagen wordt het dan geldende uurtarief vermeerderd met een toeslag van 100%.

Artikel 6   Diensten

 1. Een aanvaarde opdracht leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer verplicht zich opdrachten naar beste inzicht en vermogen, rekening houdende met de stand der techniek en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uit te voeren. Bij het uitvoeren van een adviesopdracht verplicht Opdrachtnemer zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van Opdrachtgever.
 2. Het staat Opdrachtnemer vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door een door Opdrachtnemer aan te wijzen personeelslid(leden) en/of ingeschakelde Derde(n) uit te laten uitvoeren, in ieder geval onder de voorwaarde zoals omschreven in artikel 14. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden voortvloeiende uit adviezen tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en/of eventuele andere vooraf vastgestelde     voorwaarden kan worden volbracht.
 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever en/of van de bevoegde instanties, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen is. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan, zover mogelijk, vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Opdrachtnemer en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.
 8. Onder Diensten wordt eveneens verstaan het in opdracht van Opdrachtgever inschakelen en managen van Derden. Voor zover Opdrachtnemer daarbij Opdrachtgever vertegenwoordigt kan dit zowel als middellijke vertegenwoordiging en als onmiddellijke vertegenwoordiging. In beide gevallen draagt Opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de nakoming van de overeenkomst met de Derde. Op deze overeenkomst zijn de leveringsvoorwaarden van de ingeschakelde Derde van toepassing, ook als deze niet door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn verstrekt.

Artikel 7  Levering en plaatsing

 1. Opgegeven termijnen voor levering door Opdrachtnemer zijn indicatief. Deze zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken. Opdrachtnemer spant zich naar behoren in om de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of opgegeven termijn brengt Opdrachtnemer niet in verzuim. Opdrachtnemer dient derhalve middels een aangetekend verzonden ingebrekestelling een redelijke termijn van minimaal 21 dagen geboden te worden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die, vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden, waaronder omstandigheden veroorzaakt door Opdrachtgever, waaronder het niet tijdig aanleveren van de juiste informatie of data, welke zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.
 3. Levering geschiedt vanaf bedrijf van Opdrachtnemer, dan wel de ingeschakelde Derde. Opdrachtgever is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop Producten aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
 4. Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden, waaronder bij levering van Producten van Derden, geproduceerd op een ander tijdstip dan Producten van Opdrachtnemer.
 5. Leveringen aan een buitenlandse Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, af magazijn. Uit- en inklaring kan door Opdrachtnemer worden verzorgd, doch is voor rekening van Opdrachtgever. Bij buitenlandse reizen komt iedere aansprakelijkheid voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. Bij plaatsingen of het aanbrengen van werken dient Opdrachtgever zorg te dragen voor de geschiktheid van de ruimte of plaats van aanbrengen. Dit kan betekenen dat een ondergrond glad, stofvrij, vochtvrij en niet vuilafstotend moet zijn.

Artikel 8   Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Alle door of middels Opdrachtnemer geleverde Producten blijven eigendom van Opdrachtnemer tot het moment van volledige betaling van al hetgeen Opdrachtgever uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit, door Opdrachtnemer geleverde Producten, aan Opdrachtnemer verschuldigd is.

Opdrachtgever heeft niet het recht om op niet betaalde Producten een pandrecht te vestigen, dan wel enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een Derde. Dit recht geldt als een absoluut recht en heeft goederenrechtelijke werking.

 1. Indien ten gevolge van be- of verwerking door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer geleverde Producten het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer verloren is gegaan, is Opdrachtgever verplicht onverwijld ten behoeve van Opdrachtnemer een nieuw pandrecht te vestigen op de Producten ontstaan door de be- of verwerking.
 2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de Producten die zich onder Opdrachtgever, dan wel een Derde bevinden, maar aan Opdrachtnemer in eigendom toebehoren, onder zich te nemen, zodra de reële kans bestaat dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de overige rechten van Opdrachtnemer, waaronder die tot schadevergoeding.
 3. De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemd Product, worden beheerst door het recht van het land van bestemming, indien dat recht ter zake voor Opdrachtnemer gunstigere bepalingen bevat dan het Nederlandse recht.
 4. Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting aan Opdrachtnemer zijn overeengekomen, komt aan Opdrachtgever het gebruiksrecht toe zolang Opdrachtgever zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.
 5. Opdrachtnemer kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Opdrachtnemer onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 6. Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk schriftelijk toestemming aan Opdrachtnemer dan wel aan een door haar aan te wijzen Derde om, in alle gevallen waarin Opdrachtnemer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

Artikel 9  Meerwerk

 1. Indien Opdrachtgever gedurende de uitvoering van een overeenkomst, of gedurende de looptijd van een periodieke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever aanvullende leveringen, dan wel aanpassingen, wenst, waardoor de prestatie(s) van Opdrachtnemer aantoonbaar worden verzwaard, is er sprake van meerwerk. Opdrachtgever is de kosten van meerwerk verschuldigd overeenkomstig het gebruikelijke uurtarief van Opdrachtnemer, op basis van nacalculatie. Opdrachtnemer is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat voor de aanvullende leveringen dan wel aanpassingen een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien Opdrachtnemer, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.
 3. Door Opdrachtnemer geleverde meerwerk wordt geacht te zijn geleverd op basis van een nadrukkelijke opdracht daartoe van Opdrachtgever. Het is aan Opdrachtgever hiervan tegenbewijs te leveren.
 4. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties, als bedoeld in lid 1, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht en/of de continuïteit van de dienstverlening en/of de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan/kunnen worden beïnvloed.

Artikel 10 Prototype

 1. Is aan Opdrachtgever een prototype, testversie, monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond dan wel verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren Product, Dienst, dan wel de fase of deelopdracht daarvan, daarmee zal overeenstemmen.
 2. Alvorens tot uiteindelijke productie, gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dient Opdrachtgever de definitieve versie van het product dan wel ontwerp op aangeven van Opdrachtnemer te controleren en goed te keuren.
 3. Opdrachtgever kan het prototype beoordelen tijdens de testperiode, hierop dient Opdrachtgever eenmalig, schriftelijk binnen 7 dagen alle op- en aanmerkingen en wijzigingen door te geven, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11 Betaling

 1. De administratie van Opdrachtnemer strekt tot volledig bewijs van het gefactureerde.
 2. Opdrachtgever geeft goedkeuring voor eventuele facturatie per email. Facturen zullen in PDF of ander gangbaar formaat worden verzonden aan het bij Opdrachtnemer bekende e-mailadres van Opdrachtgever.
 3. Betaling dient te geschieden in euro’s op de door partijen overeengekomen wijze, of indien partijen daarover geen specifieke afspraken hebben gemaakt op in het bestelproces aangegeven wijze. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering als de dag van betaling.
 4. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.
 5. Opdrachtgever dient de facturen van Opdrachtnemer te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 6. Alle betalingen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden in mindering gebracht op de eventueel opengevallen kosten en rente en voorts op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtnemer, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.
 7. Enig beroep door Opdrachtgever, niet zijnde Consument, op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan, alsook iedere afwijking van de betalingscondities, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 8. Indien Opdrachtgever enige factuur van Opdrachtnemer niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en derhalve rente[27]verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.
 9. Indien op de vervaldatum geen (volledige) betaling is ontvangen, is een Consument de wettelijke rente verhoogd met 2% verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag, welk bedrag direct opeisbaar is. Een Opdrachtgever niet zijnde Consument, is 2% rente per maand verschuldigd.
 10. Bij uitblijvende betaling zal Opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Opdrachtnemer geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,- en voor niet- Consumenten is het minimum € 200,- exclusief BTW.
 11. Indien Opdrachtgever van mening is dat een factuur onjuist is, kan Opdrachtgever zijn bezwaren uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Opdrachtnemer kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Opdrachtnemer een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel het ontvangen bedrag aangemerkt als juist en door Opdrachtgever aanvaard.
 12. Opdrachtnemer is bevoegd iedere door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren prestatie op te schorten tot er voldoening van het opengevallen bedrag door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
 13. Indien in de financiële positie van Opdrachtgever na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der Producten een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Opdrachtnemer gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
 14. Opdrachtnemer is gerechtigd zijn vorderingen aan een Derde over te dragen zonder toestemming van Opdrachtgever.

Artikel 12 Wijziging en verhuizing

 1. Wijziging van het factuur-, vestigings- en/of correspondentieadres en overige administratieve gegevens van Opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval uiterlijk 1 maand voor de daadwerkelijke wijziging plaatsvindt, schriftelijk aan Opdrachtnemer worden medegedeeld. 2. Bij uitblijven hiervan is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer daardoor lijdt. Opdrachtgever ontvangt binnen 1 week per e-mail een bevestiging van wijzigingen. Indien Opdrachtgever niet binnen 1 week een bevestiging ontvangt, is de wijziging niet ontvangen bij Opdrachtnemer.
  3. 
  Wijziging of verhuizing van een dienst dient schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden aangevraagd. Opdrachtnemer is gerechtigd bij wijziging en verhuizing van een dienst kosten in de rekening te brengen.

Artikel 13 Beëindiging

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst per normaal schrijven, zonder opgaaf van reden, op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.
 4. Ontbinding en opzegging ontslaan Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Opdrachtnemer geleverde Diensten en/of Producten.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst, op te schorten, dan wel met onmiddellijke ingang te ontbinden en zonder dat Opdrachtnemer hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever, indien:
 • Opdrachtgever failliet is verklaard, dan wel een aanvraag hiervoor is ingediend;
 • Voor Opdrachtgever voorlopige of definitieve surseance van betaling is aangevraagd of verkregen;
 • Opdrachtgever het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
 • Opdrachtnemer redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Opdrachtgever om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
 • Opdrachtgever (een van) diens verplichtingen niet (volledig) nakomt.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is bij haar activiteiten (gedeeltelijk) afhankelijk van de medewerking, Diensten, technieken en leveranties van Derden, waar Opdrachtnemer weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Opdrachtnemer is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de overeenkomst met Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is bij haar activiteiten (gedeeltelijk) afhankelijk van de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor Diensten op basis van onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 4. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 5. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
 6. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van indirecte schade waaronder aanvullende schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade, verlies of beschadiging van data en schade wegens gederfde omzet of winst.
 8. Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding van Derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Producten en/of Diensten.
 9. Indien en voor zover Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever tot enige schadevergoeding verplicht is voor directe schade, dan wel voor een toerekenbare tekortkoming, komt deze schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag van de overeenkomst, dan wel, indien er meerdere facturen zijn, de betreffende of laatste factuur, te allen tijde met een maximum van€ 500,-.
 10. Iedere aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat vergoed wordt door de eventuele verzekeraar van Opdrachtnemer, vermeerderd met het desbetreffende eigen risico van Opdrachtnemer.
 11. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever na het ontstaan van de schade deze zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, en in ieder geval binnen acht dagen na het intreden van de schade, dit gedetailleerd en per aangetekend aan Opdrachtnemer meldt.
 12. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtnemer mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 13. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor, al dan niet opzettelijk, door Derde(n) toegebrachte schade.
 14. Iedere aansprakelijkheid gaat over op het moment van aflevering van de Producten. Aansprakelijkheid voor plaatsing, installatie en gebruik ligt te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het feitelijk passen, plaatsbaar zijn en compatible zijn van de geleverde / te plaatsen Producten. Opdrachtgever dient voor plaatsing de Producten te controleren op juistheid.
 15. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid ter plaatse. Indien Letselschade/lichamelijk letsel dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade geleden door Opdrachtnemer en ingeschakelde Derden (en dienst medewerkers).
 16. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van overmacht, waaronder door (het niet overkomen van gegevens door) storingen in het internet of bij providers, onlusten, molest, sabotage, stremming in trein-, water-, lucht- of wegverkeer, weersomstandigheden, brand, stormschade, waterschade, blikseminslag, werkliedenuitsluiting, onvervangbare werknemers, stakingen, uitval van elektriciteit, uitval van hardware, product falen, een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde Derden of toeleveranciers, niet-levering van noodzakelijke materialen aan Opdrachtnemer door Derden, plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen en andere onvoorziene omstandigheden e.d. Met overmacht wordt gelijk gesteld: in ernstige mate bemoeilijkt.
 17. Met overmacht worden mede gelijk gesteld alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van Opdrachtnemer zijn ontstaan of die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de order en/of overeenkomst dat de Opdrachtgever in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de order en/of overeenkomst niet kan eisen.
 18. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade indien en voor zover Opdrachtgever niet datgene heeft gedaan dat in redelijkheid van haar kan worden verlangd om haar schade te beperken.

Artikel 15 Klachten & Garantie

 1. Slechts de garantie van de Producent van de Producten is van toepassing. Opdrachtgever dient zich rechtstreeks tot de Producent te wenden om een Product te herstellen of vervangen.
 2. Voor door Opdrachtnemer aan Consumenten geleverde Producten van Derden is Opdrachtnemer gedurende zes maanden verantwoordelijk dat het afgeleverde Product aan de overeenkomst beantwoordt.
 3. Opdrachtgever heeft geen enkel recht op garantie op de door Opdrachtnemer geleverde Diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Klachten en aanspraken op garantie worden slechts in behandeling genomen indien deze schriftelijk binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat de betreffende Diensten en/of Producten zijn ontvangen door Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever dient te allen tijde een ingebrekestelling te versturen bij klachten of aanspraken op garantie. Een ingebrekestelling dient per aangetekende post verzonden te worden en een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren en de klacht te onderzoeken.
 6. Een ingebrekestelling dient een redelijke termijn van minimaal 21 dagen te bevatten.
 7. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie indien de gebreken niet toe te rekenen zijn aan Opdrachtnemer, dan wel de producent van de Producten, waaronder ondermeer verstaan worden door Opdrachtgever veroorzaakte ongelukken, beschadiging, blootstelling aan water en kortsluiting.
 8. Opdrachtgever zal alle door Opdrachtnemer voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de aard van de klacht, waaronder kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
 9. Een klacht ten aanzien van bepaalde Producten en/of Diensten schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van die of andere Producten en/of Diensten nimmer op.
 10. Opdrachtgever kan nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van de overeenkomst vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de eventuele overeengekomen garantieperiode.
 11. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer trachten de werkzaamheden alsnog te (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden of onmogelijk is. Dit dient door de Opdrachtgever nadrukkelijk en schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
 12. Indien komt vast te staan dat een klacht (grotendeels) ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de Opdrachtgever.
 13. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken Derden, 1 jaar.

Artikel 16 Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Diensten en/of Producten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en                   Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens leveranciers. De levering van Diensten en/of Producten strekt nimmer tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 3. Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer de Diensten en/of Producten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaarmaken, verveelvoudigen of aan een Derde ter beschikking stellen, behoudens die gevallen waarbij de toestemming uit de aard van de Dienst en/of het Product blijkt.
 4. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de Diensten met betrekking tot de overeengekomen doelen. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan Opdrachtgever opgelegd.
 5. Opdrachtnemer is bevoegd de handelsnaam en logo’s van Opdrachtgever, alsmede een verkorte versie van de overeenkomst, dan wel een reeds uitgevoerde overeenkomst, zonder nadere toestemming van Opdrachtgever, te gebruiken voor andere doeleinden, waaronder die van marketing en die van plaatsing op de website van Opdrachtnemer.
 6. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van Derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Opdrachtnemer van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks, etc.), databasebestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website of merchandising). Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke aanspraak van een Derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die Derde.
 7. Opdrachtnemer werkt in beginsel met werken vrij van intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 17 Persoonsgegevens

 1. Het leveren van de Dienst kan verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. Opdrachtnemer geldt hierbij als verwerkingsverantwoordelijke. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer op diens eerste verzoek voor aanspraken van Derden indien de persoonsgegevens zijn verstrekt door de Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming persoonsgegevens over Opdrachtgever te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 18 Geschillen

 1. De overeenkomst in samenhang met deze algemene voorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling.
 2. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist Opdrachtnemer.
 3. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
 4. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Opdrachtnemer gevestigd is.